Showing 1–9 of 14 results

Tóc nilon

Mịn và mềm, mỏng và bền ở nhiệt độ cao.