Showing all 7 results

Mắt thủy tinh tròng nhỏ

Tròng nhỏ có kích thướt từ 12mm đến 16mm.
Cầu mắt 12mm thì đường kính tròng mắt 5,5mm
Cầu mắt 14mm thì đường kính tròng mắt 6mm
Cầu mắt 16mm thì đường kính tròng mắt 6-6,5mm.